Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
(érvényes 2018. május 25-től)

I. A Tájékoztató hatálya, célja

1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban TÁJÉKOZTATÓ) Kovács Róbert e.v. (székhely: 9025 Győr, Bokréta u. 13., nyilvántartási szám: 50157736, adószám: 67387399-1-28) adatvédelmi elveiről. (továbbiakban: ADATKEZELŐ) Ezen weboldal látogatói (továbbiakban: FELHASZNÁLÓ) számára a weboldal látogatása, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használata közben különböző tartalmi elemek, javarészt fotók és videók jelennek meg.

1.2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a Felhasználókról az 1.1. pontban leírtak szerint gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban „Grtv.”) rendelkezéseit.

II. Kezelt adatok

2.1. Az adatkezelő a felhasználókról az alábbi adatokat tárolja
  • név
  • a felhasználó által megadott e-mail cím
  • a felhasználóról a munkavégzés során készült fotók

III. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelő adatkezelésének célja a jobb és kényelmesebb szolgáltatás nyújtása, a felhasználó kényelmi igényeinek kielégítése az egyszerűbb munkavégézés érdekében, a fennálló munkaviszony idején.

IV. Az adatkezelés jogalapja

4.1. A jelen Tájékoztató II. fejezetében felsorolt személyes adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából csak és kizárólag belső használatra tárolja, azt harmadik félnek semmilyen körülmények között át nem adja.

V. Külső szolgáltató

5.1. A Szolgáltatás során a weboldal tárhelyét az  IRQ Hosting Kft. (székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 38/A. Fszt., cégjegyzékszám: 01-09-964304, adószám: 23408416-2-41) biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a cég hivatalos oldalán található további információ.

VI. A Tájékoztató módosítása

6.1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa és azt a kovacsrobert.net oldalon közzétegye.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshető az adatkezelő a mail@kovacsrobert.net címen.

7.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).

7.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Győr, 2018. május 19.